Skylt, vepa eller byggplatsskylt

Vill du sätta upp en skylt, orienteringstavla, vepa eller bygg­plats­skylt på fastig­heten behöver du för det mesta söka bygg­lov. Det gäller även om du vill göra en större ändring på en be­fintlig in­stallation som till exempel en ljus­an­läggning.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som har en fastig­het inom detalj­planerat om­råde. Ligger fastig­heten utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontakt­upp­gifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Regler för samtliga skyltar

Din skylt behöver följa dessa regler, oavsett om du behöver söka bygglov eller inte.

 • Skylten ska placeras på tomten/fastigheten i direkt an­slutning till verk­sam­heten.
 • Skylten ska an­passas efter bygg­nadens arkitektur och gatu­bildens helhet (skala, karaktär, material, färg med flera).
 • Skyltens budskap ska vara tydligt och läsbart.
 • Skylten ska följa bygg­nadens egna horison­tella och verti­kala rikt­ningar och får inte dölja byggnaden.
 • Undvik skrymmande skyltar. Det gäller främst ljus­låde­skyltar, det vill säga skyltar som täcker en stor yta och har kraftig be­lysning.
 • Undvik skyltar på tak eller skyltar som når över tak­foten på bygg­naden.
 • Skyltar får inte vara störande för trafik eller omgivning.
 • Om det finns en an­visad plats i ett skylt­program ska skylten placeras där.
 • Skylten ska underhållas så att den alltid fungerar och är i vårdat skick.

Tips! Se på hela fasaden, din skylt­ning kan bidra till att fram­häva bygg­nadens kvaliteter. Vänd dig gärna till en kvalificerad skylt­tillverkare. Det är viktigt att skylten blir bra och är godkänd enligt lag. Du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Har du en fastighet som rymmer flera verksamheter?

Du kan med fördel an­söka om bygg­lov för ett skylt­program för fastig­heten. Ett skylt­program reglerar exempelvis hur dina hyres­gäster får ut­forma sina skyltar. Har du ett god­känt skylt­program krävs inte ytter­ligare bygg­lov för skyltar som stämmer överens med skylt­programmet.

Är du hyresgäst? Tala med fastighets­ägaren, det finns kanske ett skylt­program för fastig­heten eller gatan.

Regler för byggplatsskyltar

Du behöver söka bygg­lov för bygg­plats­skyltar. I an­sökan ska det fram­gå under vilken tids­period som skylten ska finnas. På skylten ska det finnas tydlig in­formation om det bygg­projekt som pågår.

Regler för vepor

Vepor kräver bygg­lov. De kan god­kännas under en be­gränsad tid om de in­formerar om något som är av all­mänt intresse såsom bygg­projekt eller evene­mang.

Bygglovsbefriade åtgärder

För mindre skyltar krävs i vissa fall inget bygg­lov. Det är förut­satt att skylten inte strider mot gällande detalj­plan eller annan be­stämmelse för om­rådet. Det gäller till exempel skyltar som är mindre än en kvadrat­meter eller för orienterings­tavlor som är högst två kvadrat­meter. Samma sak gäller för skyltar som annonserar evene­mang, för­utsatt att skylten inte sitter uppe mer än fyra veckor.

Skylten ska placeras på byggnad eller inom fastig­heten på kvarters­mark. Det vill säga den yta som är avsedd för be­byggelse för en­skilt eller all­mänt ända­mål. Fri­stående skyltar får bara placeras på mark som får be­byggas. Det är därmed inte tillåtet att sätta upp skyltar på så kallad prick­mark.

Bygglov­befrielsen gäller inte inom om­råde eller fastig­het som be­döms vara särskilt kultur­historiskt värde­fullt, kontakta i sådana fall Bygglots för mer in­formation.

Bygglovsbefriade åtgärder, Boverket

För övriga skyltar behöver du göra en bygglovsansökan, se nedan.

Regler för vägskyltar

Det är inte tillåtet att sätta upp egna hän­visnings­skyltar eller väg­skyltar på all­män plats. Det är Trafikverket eller teknik- och fastig­hets­förvaltningen som an­svarar för den typen av skyltar.

Du kan också behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

 • Ritning på skyltens utformning (layout) med mått angivna.
 • Ritning över skyltens placering på fasaden med mått angivna.
 • Beskrivning av skyltens eventuella belysning och skyltteknik.
 • Ett fotografi över byggnaden och området (valfritt). Viktigt! Undvik att få med människor på bilden på grund av regler om personuppgifter (GDPR.)
 • Situationsplan som redovisar var på marken skylten ska placeras.
 • Förslag till kontrollplan

Vi kan komma att kräva in fler handlingar längre fram i ärendet.

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska sätta upp skylt, vepa eller installera ljusanläggning Word, 47.7 kB.

Så här gör du. Steg 3

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4

Invänta vårt beslut innan du börjar

Innan du får börja sätta upp eller installera din skyltning måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När vi beviljar bygglov utfärdar vi ofta även ett startbesked. Om du har fått ditt bygglov men inte startbesked beror det på att du ska skicka in vissa handlingar. Du kan läsa i ditt bygglov vilka handlingar som ska skickas in.

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under ­tiden du sätter upp eller installerar dina skyltar är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har satt upp eller installerat klart be­höver du bland annat skicka in en under­tecknad kontroll­plan och ansökan om slutbesked.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se