Botaniska trädgården ska renoveras

Botaniska trädgården ska få en pedagogisk inriktning. Efter ett inriktningsbeslut i tekniska nämnden 20 februari sätter nu planeringen i gång. Renoveringen kommer att starta sommaren/hösten 2024 och beräknas vara klar våren 2025.

Botaniska trädgården i blom.

Trädgården som har anor långt tillbaka i tiden ligger nära Västerås domkyrka, mellan biblioteket och Rudbeckianska gymnasiet.

Det finns belägg för att det redan 1545 fanns en kålgård söder om domkyrkan och under historiens gång har trädgården skötts omväxlande av kyrkan, gymnasiet och staden.

En historisk plats

Området vid Botaniska trädgården utgör Västerås historiska kärna där dåtidens maktcentrum med domkyrka och gymnasium fanns. Botaniska trädgården anlades på 1620-talet av biskop Johannes Rudbeckius som skolträdgård till Rudbeckianska gymnasiet.

Genom historien har den haft olika inriktning – här har det odlats nyttoväxter och funnits blomsterprakt. 1714 förstördes trädgården i den stora stadsbranden. Därefter utvecklades den till en botanisk trädgård på 1750-talet.

Västerås stad äger den sedan 1904. Den senaste förändringen genomfördes på 1950-talet då biblioteket byggdes och trädgården fick en ny gestaltning av dåvarande stadsträdgårdsmästare Ingmar Blomquist och stadsarkitekt Sven Ahlbom.

Nu ska trädgården renoveras

Det finns 2,5 miljoner kronor avsatt i tekniska nämndens investeringsbudget för 2024 för att renovera Botaniska trädgården. Tisdagen 20 februari tog nämnden även ett inriktningsbeslut som gör att planeringen nu kan sätta fart.

– Det är viktigt att vi genomför renoveringen på ett sådant sätt att vi kan sköta trädgården och upprätthålla dess kvaliteter även på lång sikt. Inriktningsbeslutet som tekniska nämnden nu har tagit ger oss ett riktmärke för vad det är för trädgård vi ska skapa, säger Ingela Isaksson, stadsträdgårdsmästare vid Västerås stad.

En pedagogisk trädgård

Tekniska nämndens inriktningsbeslut innebär att Botaniska trädgården ska få en tydlig pedagogisk inriktning.
Nu börjar planeringen för att rusta upp den till att bli en artrik och blomstrande trädgård där besökaren på ett pedagogiskt sätt ska få information om exempelvis botanik, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Det kommer inte vara en utpräglad botanisk trädgård, men den kommer att behålla sitt namn.

– För att vara en ackrediterad botanisk trädgård finns idag högt ställda krav kring att man bland annat ska främja och bedriva forskning, utbildning och väldokumenterade växtsamlingar. Vi har inte tillräckligt med resurser i driftsbudgeten för att driva trädgården på det viset, säger Ingela Isaksson.

– Botaniska trädgården är en viktig del av Västerås kulturhistoria och kulturarv. Genom att utveckla Botaniska till en pedagogisk trädgård blir strukturen i parken kvar som den ser ut idag. Men trädgården kommer också öka de kulturhistoriska värdena då den knyter an till dess tidigare historia som gymnasieträdgård. Trädgården kommer att kunna fungera som en resurs för skolor och förskolor. För att skapa detta krävs en helrenovering av parken, säger Lars Nordin, V, ordförande i tekniska nämnden.

Nu startar arbetet med att planera renoveringen, ta fram ritningar för nya växter och ny belysning. När det gäller växterna så är det främst de fleråriga växterna i rabatterna som kommer att bytas ut.
Planen är att renoveringen ska börja sommaren/hösten 2024 och vara klar under våren 2025.

– Vi vill skapa en rofylld och attraktiv park för alla västeråsare, med stor blomsterprakt, där konstverk och vatten bidrar till helhetsupplevelsen. Genom att fler västeråsare söker sig till parken för möten och picknick är min förhoppning att parken också kommer att upplevas tryggare än idag, säger Lars Nordin.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den