Faunapassage Falkenbergska kvarnen

Området vid Falkenbergska kvarnen utvecklas. Vi bygger en faunapassage och förstärker och breddar gång- och cykelvägen.

Nu färdigställer vi det sista vid faunapassagen

Faunapassagen är nu klar. Trädäcket är på plats och gång- och cykelbanan är öppen igen, med ny asfalt.

Till hösten ska vi fortsätta med lite plantering.

Projektet har försenats jämfört med den ursprungliga tidplanen. Det beror bland annat på att anpassade och mer tidskrävande metoder behövs för att hantera de lösa och förorenade sedimenten i ån. Även spontningsarbetena i ån har tagit längre tid än planerat och höga flöden har också försvårat arbetet.

Om projektet

  • En faunapassage byggs vid dammen vid Falkenbergska kvarnen. Det görs för att skapa en fri vandringsväg för fiskar så att de kan passera från Mälaren upp till lekområden längre upp i Svartån. Faunapassagen är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters
  • Strandmiljön utvecklas genom att ett trädäck byggs intill ån för att öka tillgängligheten. Det är en del i projektet Svartåstråket
  • Gång- och cykelbanan på åns sydvästra sida stabiliseras och breddas. Det görs för att öka tillgängligheten för cykel. Under byggtiden används den avstängda vägen för byggtrafik.

Påverkas djurlivet?

Vi har gjort allt vi kan för att djurlivet ska påverkas så lite som möjligt, bland annat har vi försökt minimera grumlingen av vattnet. Utpekade träd med särskilda värden har bevarats och skyddats. Belysningen har också begränsats för att fladdermössen skulle störas så lite som möjligt.

På sikt kommer djurlivet att gynnas då vi nu tar har tagit hand om bottensediment, som har visat sig innehålla föroreningar, bland annat zink, koppar och polyaromatiska kolväten (PAH-er). Nivåerna är inte alarmerande höga, men att sedimenten täckts över gör att miljön för djurlivet på sikt blir bättre än tidigare.

Anna Thunell (MP), dåvarande ordförande i tekniska nämnden och Fredrik Johansson, ställföreträdande platschef för Westcon, tog det symboliska första spadtaget 29 juni 2022.

Anna Thunell (MP), dåvarande ordförande i tekniska nämnden och Fredrik Johansson, ställföreträdande platschef för Westcon, tog det symboliska första spadtaget 29 juni 2022.

Karta som visar omledningsvägen för gång- och cykeltrafik

Det rödmarkerade området visar den avstängda gång- och cykelvägen. Det grönmarkerade området visar omledningen av gång- och cykelvägen.

Faunapassagen sedd från den gångbro som idag finns över Svartån vid dammen. Illustration: Norconsult.

Faunapassagen sedd från den gångbro som idag finns över Svartån vid dammen. Illustration: Norconsult


Vad kostar det?

Kostnaden var ursprungligen beräknad till cirka 41 miljoner kronor.

Vi vet ännu inte slutsumman för inkapslingen av sedimenten men staden har ett speciellt konto avsatt för miljöskulder så fördyringen påverkar inte någon verksamhet i Västerås stad.

Påverkas vattennivåerna i ån?

Under hösten 2023 drabbades Västerås av översvämningar till följd av långvarigt regn och skyfall i avrinningsområdet. Svartåns flöde var över 90 kubikmeter per sekund, vilket resulterade i översvämningar vid Biskopsängens koloniområde och vid flera andra byggnader längs ån.

En utredning (modellering) har därför gjorts av hur faunapassagen påverkar nivåerna i ån vid olika flöden jämfört med den tidigare dammkonstruktionen.
Utredningen visar att vi nu har en något större avtappningskapacitet vid höga flöden jämfört med den gamla dammkonstruktionen, men att nivån kommer att vara högre vid låga- och medelhöga flöden.

En slutsats är också att oavsett vilken dammstruktur så hade Biskopsängen svämmat över vid de flöden som uppstod under september 2023.

Information om aktuellt läge i Svartån - Västerås

 

Logga för EU-projektet Life
Logga för Rich Waters
Logga för Havs- och vattenmyndigheten.

Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Faunapassage Falkenbergska kvarnen.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Faunapassage vid Falkenbergska kvarnen.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Faunapassage Falkenbergska kvarnen uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se