Fastighetsägarens ansvar året runt

Här kan du läsa om hur ansvaret är uppdelat mellan Västerås stad och dig som fastighetsägare. Och vad du ska tänka på under varje årstid.

Tillsammans sköter vi staden!

Västerås stad sköter om kommunala gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Västerås. Det betyder bland annat att vi snöröjer, sandar, tar upp grus och lövsopar ytorna. Det finns också ytor som sköts av Trafikverket, alternativt privata samfälligheter eller vägföreningar.

Du som fastighetsägare ska sköta om den del av gata, trottoar och gångbana som finns inom 1,5 meter från din tomtgräns. Det gäller oavsett om den kringliggande ytan sköts av Västerås stad eller annan aktör. 

Se karta över enskilda vägar

Illustration över ett bostadsområde där kommunen plogar vägen och fastighetsägaren skottar snö på trottoaren. 

På vintern plogar vi kommunala gator samt gång- och cykelbanor, medan du skottar och sandar gångytan utanför din fastighet.

Varför är det viktigt?

Det ska vara tryggt och säkert att vistas i vår stad. Det ska vara framkomligt, utan risk att snubbla eller halka. Och det ska vara god sikt vid infarter och korsningar för att minska risken för olyckor. Allt det här är också viktigt för att vi och andra utförare ska kunna komma fram och göra våra jobb.

Vad gör jag om jag ser brister i mitt område?

Påminn gärna dina grannar om fastighetsägarens ansvar för ett säkrare område. Om du inte får gehör kan du felanmäla fastigheter som har bristande skötsel. Felanmälan sker till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du ska sköta om den del av gata, trottoar och gångbana som finns inom 1,5 meter från din tomtgräns. Det gäller oavsett om den kringliggande ytan sköts av Västerås stad eller annan aktör. Bland annat ska du skotta och sanda på vintern. Men det finns en hel del annat att tänka på. Läs mer under alla rubrikerna nedan.

Kommunens mark är till för alla

Tänk på att det inte är tillåtet att använda allmän platsmark för privat bruk utan Västerås stads tillstånd. Du som fastighetsägare har ett ansvar att ta reda på var tomtgränsen går och hålla dig inom den.

Användning av kommunal mark

Året om ska du kontrollera och sköta om din växtlighet så att det finns god sikt och framkomlighet för förbipasserande. Grenar får inte skymma sikten, växa ut i trottoaren och hindra eller utgöra någon risk för förbipasserande. Tänk också på att gatubelysning, skyltar eller annan utrustning i området måste vara synliga och framkomliga.

 • Häckar eller staket ska alltid vara innanför din tomtgräns. Du får ha grenar som går utanför din tomt. Men bara om de är på rätt höjd så att det går att passera fritt under grenarna. Vid en gångbana eller trottoar måste det finnas en fri höjd på minst 2,5 meter. Gäller det en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter. Vid en körbana gäller minst 4,6 meter fri höjd.
 • Har du en infart mot en gata? Då behöver det finnas en sikttriangel om 2,5 meter åt varje håll och in på din tomt. Här får växterna inte vara högre än 80 centimeter.
 • Har du en hörntomt vid en cykelbana eller körväg? Vid hörnet behöver det finnas en sikttriangel om 10 meter åt varje håll. Även här får växterna inte vara högre än 80 centimeter.

Beskär dina träd och buskar för att skapa en sikttriangel. Då kan du och andra trafikanter lättare se varandra. En god sikt vid din infart kan förhindra att det sker olyckor.

Illustration över en bostad med en person som skottar på gatan utanför huset. 

Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 2,5 meter utanför tomtgränsen. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,5 meter av gatan utanför tomtgränsen. Tänk på att skotta upp ett hål i snövallen så att du kan få din post och dina sopor kan hämtas.

 • Frilägg gatubrunnen
  Ta bort snö och is från gatubrunnen så att smältvattnet kan rinna undan.
 • Skotta och sanda
  På vintern ska du skotta eller sanda gångytor 1,5 meter utanför din fastighet. Om Västerås stad har plogat upp en snövall på den ytan ska du sanda utanför vallen.
 • Håll rent och snyggt
  Plocka upp skräp från gångytor utanför din fastighet.
 • Se till att dina soptunnor är tillgängliga och rena.
  Dina soptunnor (avfallskärl) ska stå vid fastighetsgränsen med hjulen inåt huset. Den gröna tunnan ska stå till höger om den bruna, från gatan sett. Tänk på att tunnorna inte står på trottoaren. Se till att locket stängs ordentligt och att det är skottat och sandat framför kärlen. Avfallskärlen ska stå med minst 50 centimeters mellanrum och med 50 centimeter fritt runt om. Annars kan kärlen fastna när de lyfts.
 • Kör inte på tomgång
  En minut, sen är tomgångstiden slut. Använd motorvärmare för att undvika immiga rutor och för att skona miljön.
 • Håll tak och hängrännor fria från snö och is
  Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet.
 • Lägg inte fågelmat på marken
  Använd fågelbord eller fröautomater så undviker du att locka dit råttor och andra skadedjur.

Illustration över en bostad med en person som plockar skräp på gatan utanför huset. 
 • Ta bort sand och grus
  Se gärna till att sopa ut grus och sand från gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet innan vi sopar gatorna på våren.Sopa inte ner det i gatubrunnen.
 • Frilägg gatubrunnen
  Ta bort löv och grenar som kan täppa till gatubrunnen så att regnvattnet kan rinna ner.
 • Håll rent och snyggt
  Plocka upp skräp från gångytor utanför din fastighet.
 • Se till att dina soptunnor är tillgängliga och rena.
  Dina soptunnor (avfallskärl) ska stå vid fastighetsgränsen med hjulen inåt huset. Den gröna tunnan ska stå till höger om den bruna, från gatan sett. Tänk på att tunnorna inte står på trottoaren. Se till att locket stängs ordentligt och att det är skottat och sandat framför kärlen. Avfallskärlen ska stå med minst 50 centimeters mellanrum och med 50 centimeter fritt runt om. Annars kan kärlen fastna när de lyfts.
 • Ta hand om trädgårdsavfall
  I första hand ska trädgårdsavfall
  komposteras eller lämnas på ett
  Återbruk för att ta vara på naturens
  resurser. Inom detaljplanerade områden får du elda löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall under vecka 16–18, om det inte stör grannarna. Invasiva, främmande
  växter ska läggas i väl förslutna plastpåsar i gröna avfallskärlet. Större mängder lämnas på Återbruket i behållaren för tapeter, takpapp och gummi. Du kan se bilder och rapportera förekomst på invasivaarter.nu
 • Låt inte fåglarna bygga bo
  Täck över skorstenen så att fåglar inte kan bygga bo i den.
 • Tvätta inte bilen på gatan
  Om smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen förs det orenat ut i naturen. Åk istället till en biltvätt som har en godkänd reningsutrustning.

Illustration över en bostad med en person som klipper häcken vid huset.
 • Rensa ogräs
  Rensa bort ogräs och mossa från gångytor och trottoarer utanför din fastighet. Invasiva, främmande
  växter ska läggas i väl förslutna plastpåsar i gröna avfallskärlet. Större mängder lämnas på Återbruket i behållaren för tapeter, takpapp och gummi. Du kan se bilder och rapportera förekomst på invasivaarter.nu
 • Håll rent och snyggt
  Plocka upp skräp från gångytor och trottoarer utanför din fastighet.
 • Frilägg gatubrunnen
  Ta bort löv och grenar som kan täppa till gatubrunnen så att regnvattnet kan rinna ner.
 • Se till att dina soptunnor är tillgängliga och rena.
  Dina soptunnor (avfallskärl) ska stå vid fastighetsgränsen med hjulen inåt huset. Den gröna tunnan ska stå till höger om den bruna, från gatan sett. Tänk på att tunnorna inte står på trottoaren. Spola ur kärlen regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Avfallskärlen ska stå med minst 50 centimeters mellanrum och med 50 centimeter fritt runt om. Annars kan kärlen fastna när de lyfts.
 • Klipp häcken
  Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Har du utfart mot en gata får häcken inte vara högre än 80 centimeter inom 2,5 meter åt varje sida från utfarten. Bor du dessutom på en hörntomt får häcken inte vara högre än 80 centimeter inom tio meter på var sida om hörnet på tomten.
 • Tvätta inte bilen på gatan
  Om smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen förs det orenat ut i naturen. Åk istället till en biltvätt som har en godkänd reningsutrustning.
 • Skym inte gatubelysningen
  Beskär dina träd och buskar så att de inte skymmer gatubelysning, elskåp, stolpens servicelucka eller liknande.
 • Framkomlighet
  Växtligheten får inte tränga ut på gångbanan. Om du har träd eller häck som växer intill gångbanan eller trottoaren måste det vara en fri höjd på minst 2,5 meter. Intill cykelväg ska det vara minst 3,2 meter fri höjd. Vid bilkörbana ska den fria höjden vara minst 4,6 meter.

Illustration över en bostad med en person som plockar trädgårdsavfall utanför huset.
 • Kratta upp löven
  På hösten ska du kratta upp löv från gångytor och trottoarer utanför din fastighet.
 • Håll rent och snyggt
  Plocka upp skräp från gångytor och trottoarer utanför din fastighet.
 • Rensa vid gatubrunnen
  Ta bort löv och grenar som kan täppa till gatubrunnen så att regnvatten kan rinna ner.
 • Se till att dina soptunnor är tillgängliga och rena.
  Dina soptunnor (avfallskärl) ska stå vid fastighetsgränsen med hjulen inåt huset. Den gröna tunnan ska stå till höger om den bruna, från gatan sett. Tänk på att tunnorna inte står på trottoaren. Spola ur kärlen regelbundet och se till att locket stängs ordentligt. Avfallskärlen ska stå med minst 50 centimeters mellanrum och med 50 centimeter fritt runt om. Annars kan kärlen fastna när de lyfts.
 • Ta hand om trädgårdsavfall
  I första hand ska trädgårdsavfall
  komposteras eller lämnas på ett
  Återbruk för att ta vara på naturens
  resurser. Inom detaljplanerade områden får du elda löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall under vecka 40-42, om det inte stör grannarna. Invasiva, främmande
  växter ska läggas i väl förslutna plastpåsar i gröna avfallskärlet. Större mängder lämnas på Återbruket i behållaren för tapeter, takpapp och gummi. Du kan se bilder och rapportera förekomst på invasivaarter.nu
 • Tvätta inte bilen på gatan
  Om smutsvattnet rinner ner i gatubrunnen förs det orenat ut i naturen. Åk istället till en biltvätt som har en godkänd reningsutrustning.

Kontakt

Relaterade dokument

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se