Villkor för uthyrning av elsparkcyklar

När ett företag hyr ut elsparkcyklar söker det företaget tillstånd hos Västerås stad för att få bedriva verksamheten i staden.
Villkoren nedan visar hur tillståndshavaren (uthyraren) ska hantera sina elsparkcyklar under tillståndstiden. Längst ner finns en karta som visar var det råder parkeringsförbud och hastighetsbegränsningar.

Platser för uppställning

 • Uthyraren har rätt att placera ut elsparkcyklar för uthyrning på utpekade platser
 • Uthyraren får inte ställa ut något annat än elsparkcyklar på de utpekade platserna
 • Uthyraren är skyldig att på egen bekostnad ta bort elsparkcyklar inom det upplåtna området om Västerås stad kräver det
 • Uthyraren ska skyndsamt, senast inom 24 timmar, plocka bort trasiga eller av andra skäl obrukbara elsparkcyklar från de utpekade platserna
 • Uthyraren ska resa upp liggande cyklar och ta bort belamring av större mängd elsparkcyklar
 • Nya uppställningsplatser eller ändring av befintliga ska ske i samråd med Västerås stad

Ordning

 • Uthyrarens uppställning av elsparkcyklar ska ge ett ordnat intryck. Elsparkcyklarna får inte ställas upp trafikfarligt, till exempel på gång- eller cykelbana
 • Uthyraren ska löpande uppmana sina användare att parkera elsparkcykeln på särskilda parkeringsplatser genom till exempel information eller ekonomiska styrmedel
 • Uthyraren ska ha en organisation för att ta emot och åtgärda synpunkter samt inom 2 timmar flytta fordon som står olämpligt uppställda, ligger ner eller är trasiga. I de fall Västerås stad eller stadens entreprenörer behöver flytta ett fordon sker det på uthyrarens bekostnad
 • Uthyraren ska säkerställa att elsparkcyklarna inte utgör ett hinder i det kommunala arbetet, såsom för barmarksrenhållning eller snöröjning
 • Västerås stad ersätter inte elsparkcyklar som förstörs eller skadas om de ligger eller står hindrande för barmarksrenhållning, snöröjning eller liknande
 • Västerås stad påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen. Uthyraren är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador på mark och egendom eller som drabbar tredje man
 • Vid evenemang eller andra tillfällen av stor betydelse för framkomligheten kan staden kräva att tillfälliga begränsningar anvisas
 • Uthyraren ska anpassa sin tjänst avseende till exempel hastighet, förbud att framföra fordonet och möjlighet att avsluta resa enligt aktuella anvisningar från staden
 • Dessa områden kan komma att utökas under tillståndstiden. Uthyraren ska inom tre arbetsdagar från att ha blivit meddelad om nya, ändrade eller utökade ytor genomföra begärda ändringar
 • Uthyraren ska anpassa sin tjänst så att fordonet går att köra i maximalt 6 km i timmen inom så kallade lågfartszoner
 • Uthyraren ska redovisa till Västerås stad när nya geofencingområden införs
 • Uthyraren ska säkerställa att alla fordon som är i trafik är i kördugligt skick och säkra att använda

Kommunikation

 • Uthyraren ska löpande informera sina kunder om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Särskilt ska framkomligheten för personer med rörelsenedsättning eller synnedsättning beaktas
 • Uthyraren ska, utöver det som nämns i punkten ovan, aktivt uppmuntra sina kunder att parkera rätt genom kommunikation i sina egna kanaler
 • Uthyraren ska ha lättillgängliga kontaktuppgifter (till exempel mailadress och telefonnummer) för felanmälan eller andra frågor
 • Uthyraren ska löpande informera sina kunder om vilka trafik- och parkeringsregler som gäller för elsparkcyklar samt uppmana kunderna att inte framföra fordonet på gångbana

Felanmälan av elsparkcykel som hindrar framkomligheten eller är olämpligt parkerad

Du bör i första hand anmäla en felparkerad elsparkcykel till företaget som äger den.

Qick: support@qickscooters.com

Voi: support@voiapp.io

Ryde: geofence.vasteras@ryde-technology.com

Du kan även anmäla olämpligt parkerade elsparkcyklar via stadens felanmälan, se länken nedan, eller använd appen Tryggare Västerås. Skicka gärna med en bild samt ange fordonets position.

Felanmälan som rör gata, park och trafik

Karta över Västerås city

Kartan nedan visar var det råder parkeringsförbud och var det finns hastighetsbegränsningar för elsparkcyklar.

Digital karta - elsparkcyklar